ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDENGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry Flq;SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 tWordDocument4B Oh+'0( L X d p |%mFURD{02004076SuserNormalAdministrator3@d:O@H/@q;@=l'4`#Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXpx officeK) (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.80130TableFData WpsCustomData PXKSKS4B/("j0 j0 8^W( $h5hB`b)l 2019t^)Y%m^ONcGSVES ~%Ryv3ubcWS )Y%m^FUR@\ )Y%m^"?e@\ N0NkQt^ASNg v U_ N0ONcGSVES~%Ryv3ub{w N0XYU\ȉOyv3ub{w N0{tSO|yv3ub{w V0NTyv3ub{w N0XYFUhlQyv3ub{w mQ0XYN)R3uyv3ub{w DN1 OHQ/ecV+R0W:S vU_ DN2 vQNUSMO&7bX[9hh DN3 yv3ubONbfN DN4 ONlNS~RNNfPgeSNRvVE'`b0W:S'`v~TbNNU\ȉO NS~bVvsQ;N{ybQ(WXY;NRvT{|U\ȉO0 N /ecQ[ShQ /ecQ[gؚ /eckOgؚ/ecPU\MO9 :W0W0W,gU\S0Lhi0gqf 50%k*NhQU\MO20000CQ1.k*NhQU\MO c93{ US*NU\MOby N93v NN/ec0 2.k*NU\OyvgY/ec4*NhQU\MO0[U\MObyǏ93v^hQU\MO /ecU\MOby NǏ363 /ecё cgqhQU\MOks^es|/ecёۏL8h{0 3.[ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% k*NhQU\MOvgؚ/ecP:N28000CQ0 `$ONSRV0b0^2m0-NN0N'k0NWSN0-NNS N&^N l~V[DN1 U\Oyv a$ONSRFUR萨cPv2019t^U\OyvU\OvU_SLw b$)Y%m^͑pWVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvU\Oyv0 N0yv3ubPge 1vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2ONW,g7b_7bLS YpSN0 3DёbN3uh0 4ONNU\O;NRe0U\O;NRecCg-NV;`Ntb-N.Yyv~~USMO~{vU\MOT T YpSNY:NYe{cO-NeыN 0 5U\O;NRe0U\O;NRecCg-NV;`Ntb-N.Yyv~~USMOQwQvU\MO9ShySNS YpSNY:NYe{cO-NeыN 0/ecёN3ubON[E/eNvU\MO9ё:NW@x{0 63ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 7ONlQ{vh0 8ONlNS~RNNfPge0 93ubONU\MOhQofƉ0 1 ƉbDdBl `$Ɖ{:Nޏ~0npf0SYƉ e N\N1R NUO~0Tv^0O9eI{b/gKbkSfvƉGWƉ:NeHeeN a$Ɖ{U\:y3ubONU\MOQYofteSO`QƉ-NS gU\S-d^bbxSǏ zveHe S+TU\MOcigTU\TI{vsQOo` Ɖ-NvU\MO[ OOo`^N3ubON TyN b$Ɖ{S+TU\O;NRe(WU\OeQSbU\QnvU\OhƋ0 2 ƉeEQPge YcOvƉel[hQn NBl ^cON NPOPge `$U\O;NReS^v+T3ubON(WQv SU\FUKbQ SR-N.Yyv~~USMO~~vXYU\ȉOyv _NScOyv~~USMOQwQvRvlQzv SU\f SN SU\f-N{S+TU\O Ty0U\Oe0SU\ON Ty0U\MOpeϑTby a$YU\MO[ OOo`-NSOsvON TyN3ubON Ty NNv {cO$N[ONKNv^\sQ|bNt.UT TI{ gsQf0 10.yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz0 {tSO|yv3ub{w N0yv/ecQ[ 1ONۏL{tSO|{1u(W-NVXQlQv^~-NVSvcw{tYXTOybQv:ggۏL SǏ www.cnca.gov.cn ۏLg0 2S[9 ckOTP~N/ec N/ecTWI{9(u0 3{(W~_gv^S_v^D(vS_t^3uDё/ec0 4S[!k~N/ec NSbT~t^^[8h0bcI{9(u0 5/ecQ[ShQ /ecQ[gؚ /eckOgؚ /ecPISO9000|R(ϑ{tSO|hQ50%20000CQISO14000|RsX{tSO|hQ50%20000CQLNeP^[hQ{tSO|50%20000CQߘTQNT{tSO|50%20000CQwƋNCg{tSO|50%20000CQHACCP50%20000CQvQNON{tSO|50%20000CQN0yv3ubPge 1vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2ONW,g7b_7bLS YpSN0 3DёbN3uh0 4ONfNSNS YpSN0 5:ggybQfNSDN YpSN0 63ubONN:ggbNte~{vT T YpSN0 79ShySNS YpSN0 83ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 9ONlQ{vh0 10ONlNS~RNNfPge0 11yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz0 NTyv3ub{w N0yv/ecQ[ 1NT^9hncNTۏSV gsQlĉbT TBlۏL NSbV[ĉ[_{ۏLv:_6R'`0 2NT:gg^wQ gNTvTlDkQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 9ONlQ{vh0 10ONlNS~RNNfPge0 11yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 XYFUhlQyv3ub{w N0yv/ecQ[ 1[ON(WXYۏLNTvFUhlQ0~gT Y[9NN/ec0 2XYFUhlQyv(WlQbRTNFUhlQfN NvSeg:NQ v24*NgQGWS3uDё/ec0 3FUhlQ^ c N TyvR+R3u0Y bNV[lQ R TNFUh(W TNV[0W:S lQƉ:NN*Nyv0Y bl_̑lQ R TNXYFUhlQSteNSc[Y*NV[ Ɖ:NN*Nyv0 4/ecQ[ShQ /ecQ[gؚ/eckOgؚ/ecPXYFUhlQ9T~g950%15000CQXYFUh Y[950%15000CQ5[ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% gؚ/ecP21000CQ0 `$ON(WV0b0^2m0-NN0N'k0NWSN0-NNS N&^N l~V[DN1 lQFUhvyv a$)Y%m^͑pWVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvXYFUhlQyv0 N0yv3ubPge 1vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2ONW,g7b_7bLS YpSN0 3DёbN3uhY^S_t^lQ[bvyv ON{(Wyv\~lfFUhlQeg 0 4XYFUhlQb~gfeNbXYFUh Y[SteNSNS YpSN0 53ubONNXYFUh{t:ggbNte~{vT T YpSN0 6FUhlQ90~g9b Y[9ShySNS YpSN0 73ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 8ONlQ{vh0 9ONlNS~RNNfPge0 10yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 XYN)R3uyv3ub{w N0yv/ecQ[ 1N)R3uyv/fcY8ONǏ]ΞlQ~bPCTN)RT\Oag~PATENT COOPERATION TREATY bXTVcQvSfN)R3ubY‰N)R3u0 2[3uǏ z-NSuv3u9NN/ec N)R3u{(W3u_Ǐv^S_v^fvS_t^3uDё/ec0 N TvXYN)RyvR+R3u TNN)R(W TNV[0W:S S/ecN!k0 3/ecQ[ShQ /ecQ[gؚ/eckOgؚ/ecPSfN)R50%50000CQY‰N)R50%50000CQ4[ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% gؚ/ecP70000CQ0 `$ON(WV0b0^2m0-NN0N'k0NWSN0-NNS N&^N l~V[DN1 3uN)Rvyv a$)Y%m^͑pWVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvXYN)Ryv0 N0yv3ubPge 1vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2ONW,g7b_7bLS YpSN0 3DёbN3uh0 4XYN)R3ufN0 5XYN)R{t:ggcCgeNSNS YpSN0 63ubONNXYN)R{t:ggbNte~{vT T YpSN0 7XYN)R3u9ShySNS YpSN0 83ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 9ONlQ{vh0 10ONlNS~RNNfPge0 11yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 DN1 OHQ/ecV+R0W:S vU_ N 2m 01 [ctT]^ 02 ?9h^ 03 ?]\ 04 ]Tl 05 ]]Ye 06 /O)RyQ 07 s)R~N 08 ZSQ\ 09 ] 10 _f\ 11 zf)R 12 T&OkN 13 Ys|<\KQ 14 TeΞR 15 S] 16 ^J"}\ 17 Ys|<\RqQTV 18 StY\ 19 l^\-WN 20 yOO(uNx 18MO 0USMO0W@W0?ex"R#N0T|5u݋&7b Ty0_7bL12MO/eNS4MOn{SL&S00000000000 USMOlQz 0 0"Rvz 0 0 ~RN~{W[ T|5u݋l&7bX[9h\O:N{b>kSYQ kXQQ[[te NQm9e0 DN3 yv3ubONbfN )Y%m^FUR@\ bUSMO]w)Y%m^FUR@\0)Y%m^"?e@\TT6R[v 0)Y%m^ONcGSVES~%Ryv3ubcWS 0 v^b&{T 03ubcWS 0ĉ[v@b g3uagN0O2019t^^3uONcGSVES~%RyvDёvhQyvDew[0Tĉ0 gHe N@bbyv\*g_-N.YS^~vQN"?eNyDё/ec0Y@bbPge N&{TBlb*g c)Y%m^FUR@\Bl[UvsQPge0 NMT)Y%m^FUR@\YXb,{ Ne:gg[@bbyv\O^8O[8h Ɖ:NꁨR>e_vsQyv3ub0YݏSvsQĉ[bUSMO?abbNRl_#N0 bUSMOvwmsQx wmsQۏQS[b`Q 2017t^[b CQ 2018t^[b CQ 2019t^[b CQ0 lNNh~{W[ USMOlQz t^ g e DN4 ONlNS~RNNfPgeS@BDFHJLNPRTVXü|pdXL@CJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtHCJ,PJ o(aJ,nHtH CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,PJ aJ,CJ,OJ PJ o(aJ,Xdtv Ѹztlf`VPJGA>85aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ KHaJ \QJo(aJ KH\ CJ,aJ,5 CJ,aJ,5CJ,o(aJ,5 CJ,aJ,5CJ,o(aJ,5 CJ,aJ,51CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\-CJ OJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtH\ . 0 L N R T V n p t v x ymaUCJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\aJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ PJaJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ PJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ   " $ L N P | ÷zsjf]VOF? B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ CJ,PJaJ,5CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\ D F H d j  & . 0 8 Ľ}vmf]VMF B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ    ( * , . 2 8 : F H V X Z ƿvod[PG@ B*phaJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ Z 02DFjl|~ƿ~wngVMF B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ 5 B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ  "BDFfhj "Ľ|unea^SJA: B*phaJ B*pho(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ OJPJQJo(^JaJ B*phaJ o(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ "$24<TVXZhjzúzsjcZSJC B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ 8:<JL~ƿxqhaXQHA B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ >@RTV "$ $&>FHĻ}tmd]TMDB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ HLNPTXZ\^`xȿxoh_XOHA B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ RT`bd>Pÿzqf]RIB*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phaJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ aJ o(aJ aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ  "$,.X|ü~une^WNG B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @|`bfz|ƾ{sld]UNFCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ PJ aJ KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ ".04HJVdfh~ytnicZSB B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ OJQJo(^JaJ KHOJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJKH CJo(KH CJaJKHhv $&(\^fhxz½~ysnhc]XG B*phOJPJQJo(^JaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ B*pho(aJ OJQJo(^JaJ KHOJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ B*phOJQJo(^JaJ  ">@DFHjln¹}zvsnhc^XSKHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ aJ PJ aJ KH\PJ o(aJ KH\KHaJ KHo(aJ B*pho(aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ $&(*BDFHXZ\^`bzvsgc`ZUKHaJ KHo(aJ aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ o(aJ aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ B*pho(aJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ f>\mf>\m/^`^Ju^u\`\^J)^\`\^J.^\`\^J.a ^a \`\^J) ^ \`\^J. ^ \`\^J.M^M\`\^J)^\`\^J.f>\m /&*66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJ PJaJKHmH sH nHtH_H$A@$ ؞k=W[SONi@Nnfh*)@ux2V@!2]vc B*ph>*:Z@2:~e,gCJOJPJQJ^JaJ,L@,egVD d^dN@RNu w'a$$G$&dP 9r CJaJ8C@b8ckee,g)ۏxVD^(B@r(ckee,gx< @<ua$$G$ 9r CJaJ.@.yblFhe,gCJaJBR@Bckee,g)ۏ 2dxVD^JS@Jckee,g)ۏ 3 x`xB*phOJQJaJX^@Xnf(Qz)a$$1$d[$d\$CJOJPJQJ^JKHO-Char Char1 Char Char Char Char Char Char Charda$$1$(CJOJPJQJ^JaJ@KHnH tH 8Or8_Style 7 CJPJaJXOXList ParagraphWD`CJOJPJQJaJ@O@ _Style 9 CJOJPJQJaJHOH_Style 4!da$$1$CJPJvO"v#Char Char Char1 Char Char Char Char"CJOJPJQJaJ@O2@p0#1$CJOJPJQJ^JaJKH6OB6 _Style 91$CJPJDORDRQk=%WD`CJOJPJQJaJHObHChar!&da$$1$WD`aJbOrb Char Char'da$$1$ CJOJPJQJaJKHnH tH O@Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char(da$$1$ CJOJPJQJaJKHnH tH f@fQ*********{xtqlf]B*pho(aJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ o(aJ aJ KHaJ o(aJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ aJ PJ aJ #*********b+d+f+h+j+l+n+p+r+t+v+x+z+|+++++ƿyth^XMB*phPJ o(aJ KHaJ \CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\KHaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 5KHaJ \5KHo(aJ \aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ o(aJ +++++++,,0,H,J,L,,,,-----*-,-8-<-R-T-Z-ļ{sld]UNG CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ PJ aJ KH\Z-\-f-h-l-z-|---------------. .(.*.N.P.R.`.ž{vpke`[TQaJ PJQJaJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ PJQJaJ KHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH`...............L/N/P////////////0L0N0P0b0d0f0~ysnkgd_KHaJ aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ o(aJ KHo(aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ PJ aJ KHPJ o(aJ KH\aJ KHaJ B*phaJ #f0h000000000"1$1&1(1*1,1.1012141L1N1P1`1b1d11ȿ}qg`UNIC KHo(aJ KHaJ PJ aJ KHB*phPJ o(aJ PJ aJ KHCJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ PJ aJ KH\5KHaJ \5KHaJ \5KHo(aJ \ B*phaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ B*pho(aJ KHo(aJ 11112222222222222222222333333Ŀ|unf_WPI CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ 33(3*3.303\3b3p3z3~333333333333042444D4F4H4d4f4j4}xukda]ZVo(aJ aJ o(aJ aJ PJ aJ KHPJ o(aJ KH\aJ KHaJ B*phaJ aJ PJQJaJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ PJQJaJ KHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHj4l4n444444444444445 5"5$5&5H5J5L555555555555~ysjf`[KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ o(aJ KHo(aJ o(aJ aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ aJ o(aJ aJ aJ o(aJ aJ B*phaJ "555555p6r6t6v6x6z6|6~66666666666666666ukga\YURNCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJ5CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\ CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ,PJ aJ PJ o(aJ aJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 5KHaJ \5KHo(aJ \aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ 66777F7L7N7P7V7^77777777777788@8B8D8J8N888888888888889@9B9D9}zvspCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJ+D9J9X9999999999999&:.:0:2:8:>:z:~::::::::::;;; ;&;0;d;l;n;p;v;|;|yvsoCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJ+|;;;;;;; <<<<<"<b<j<l<n<t<|<<<<<<<===="=2=Z=l=n=p=v=|=======>}zwspCJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJ+> >>>>>>>\>l>n>x>z>>>>>>>>>????$?*?f?l?n?p?v????????@@~{xuqnjCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJaJ CJo(aJCJaJ CJo(aJCJaJCJCJCJo(CJCJo((@ @@@@@@\@b@d@f@l@v@@@@@@@A A AAAPATAVAXA^AdAAAAAAAAAAABBBBÿ|yvsoCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJ+BHBNBPBRBXB`BBBBBBBBBBBBB:CDCFCHCNCVCCCCCCCCCCCCC2D:DDDDJDD}zwspCJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJ+DDDDDDDDDDDD"E*E,E.E4E:EvEzE|E~EEEEEEEEEFFFF"F(FdFjFlFnFtF~FFFÿ}zvsoCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(+FFFFGG GGGG&GZGbGdGhGpGGGGGGGHHH HJHPHRHVHZHHHHHHHHHHH4I8I}zwsplCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJCJo(CJCJo(CJCJ*8IIBIJIIIIIIIIIIIJ J"J&J.JfJnJpJtJ|J~JJJJJJJJJJK"K$K(K,K|xuqnkgCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJPJo(mH sH nHtHCJo(nHtH',KlKrKtKxKKKKKKKLLL LLNLRLTLXL`LLLLLLLLLLL8M>M@MDMLMMMMMMMM¿~{wtpCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJ*MMMMN$N&N*N4NhNnNpNtNzNNNNNNOOOOOXO\O^ObOfOOOOOOOOOPPDPLPNPRPÿ{xtqnCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJ PJ aJ 5CJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJ*RPVPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQ"Q$Q&Q*Q2Q4Q6Q8Qû|tme^VO CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHCJKH CJo(KHCJKH CJo(KHCJKH CJo(KH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHCJ,PJ aJ,5CJ,aJ,5KHCJ,o(aJ,5KHCJ,PJaJ,5KHPJ PJ PJ o(CJo(CJCJCJo(CJCJo(8Q@QBQFQPQRQTQVQ^Q`QdQlQnQpQtQ|Q~QQQQQQQQQQüyrkc\RJBCJo(aJKHCJaJKH\CJo(aJKH\ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQƾ{sld]VNG CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHQQQQQQQRRRRRRR R$R^R`RdRfRhRjR|R~RRRR S(Sû|wqib^XTNJaJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \aJ \ CJ,PJ aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,aJ,5PJ aJ PJ aJ PJ o(aJ o( CJo(KH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH(SPTRTdTTTTTTTTTTTTT UUUU U*aJ \ o(aJ \aJ \aJ \ o(aJ \ >*aJ \ o(aJ \aJ \aJ \ o(aJ \ >*aJ \ o(aJ \aJ \aJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \ >*aJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \!UUUUUUUUUVV V0V8VDVNVbVdVjVrVVVV@Wwnd[QH?B*pho(aJ B*phaJ >*B*pho(aJ >*B*phaJ >*B*pho(aJ >*B*pho(aJ B*phaJ >*B*phaJ >*B*pho(aJ >*B*phaJ >*B*pho(aJ >*B*pho(aJ B*phaJ B*phCJ$aJ$5B*phCJ$o(aJ$5B*phCJ$PJaJ$5PJ aJ PJ aJ PJ o(aJ CJPJaJaJ \ o(aJ \aJ \@WBW\W^WxW|WWWWWWWXXDXFXNXPXZX\X^X`XlXnXpXrXtXxXƽxqh`^[YNLI0JU0JmHsHnHtHU0JUCJOJo(aJB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*pho(aJ xXzX|X~XXXXXXXXXXXXCJOJo(aJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH UCJaJ 0JCJaJ CJaJU0JB*phCJaJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ"8:<>@BDFHJLNPda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$PRTVXv 0 N WDn`nWDn`nWDn`nWDn`nWDn`nWDn`ndda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$N p da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$WDn`nWDn`nWDn`nWDn`n " N F : H X ~s dWDn`n dWDn`n dWDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`nda$$ Dh"4X{ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n Xj:L@T"&`Tv dWDb`b dWDb`b dWDn`n dWDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWD[`[ dWD[`[d dWDn`n dWDn`n dWDn`n Tb"b|t d1$WDb1`1 d1$WDb1`1 dWDn`nda$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDV`V dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n |2$$If:V TT44l44l0SFn =   da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If2$$If:V TT44l44l0Fn =   dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If0& Fltdd1$WDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`n dWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`nda$$1$WDn`nda$$1$WDn`n (DZ`scd1$WDn`n d1$WDn`n d WDn`n d WDn`n d WDn`nd1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n d1$WDb`b  .!V!!!!!!!!!!wda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$d1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n !!!!!!!"""8#P#Z#`#~ da$$1$$If da$$1$$If d WDn`n d WDn`n d WDn`nd d WDn`n d WDn`nda$$ d a$$ dda$$da$$ `#j#p#z#|##@7 a$$$If$$If:V TT44l44l0NF$   da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If#######XOF= a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$   a$$$If a$$$If##$ $.$jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  .$0$H$P$^$jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  ^$`$v$~$$jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  $$$$$jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  $$$$$jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  $$$%B%X%j_TI> dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n$$If:V TT44l44l0pF$  X%x%%%%:&P&v&&&&&}rg dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDb`b d1$WDb`b d1$WDb`b && ' ''x'''*(f(~(~kd a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`nd a$$1$WDn`nd a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`nda$$da$$ dWDn`n ~(((((( da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If(((((j_TI a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l0F   (())&)jaXO a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0F   &)():)`)))jbWLA dWDn`n dWDn`n dWDn`nWDn`n$$If:V TT44l44l0F   )))*<*****d+f+h+~sh dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`n du`u d1$v`v d1$WDb`b d1$WDb`b d1$WDb`b h+j+l+n+p+r+t+v+x+z+++++v dWDV`V dWDn`nda$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n +J,,--,-:- dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If dWDn`n dWDV`V dWDV`V:-<-T-\-j-j^RF dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F( c  j-l-|---j^RF dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F( c  ---P...j[L=2 dWDn`ndWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n$$If:V TT44l44l0F( c  ...N////N0d000&1|ld1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDn`n d1$WDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n &1(1*1,1.1012141N1P1b1222v dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`nda$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n 222222F: dpa$$$If$$If:V TT44l44l0wF   dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If223333RF: dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F   dpa$$$If dpa$$$If3,3.33344^O@1dWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n$$If:V TT44l44l0F   dpa$$$If44F4l44444$5J5555|ld1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDn`n d1$WDb`b d1$WDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n 55r6t6v6x6z6|6~666666}da$$d dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`n 66667P777D888D9992:d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`- dWD`dpd a$$2::: ;p;;<n<<=p==>n>z> dWD` & Fdd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-z>>?p??@f@@ AXAABRBBBd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-BHCCC>DDD.E~EEFnFF GG dWD`d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-GdGGHRHHH>III"JpJ~JJJd-`- dWD`d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-J$KtKKLTLLL@MMM&NpNNOd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-O^OOONPPPPPPPQQ a$$1$$If a$$1$$Ifa$$a$$a$$d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`- QQ$Q(Q*Q3[$$If:V TT44l44l0p|$ a$$1$$If a$$1$$If[$$If:V TT44l44l0p|$*Q4Q8QBQDQFQRQVQUJ? a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfVQ`QbQdQnQrQh]R a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$ a$$1$$If a$$1$$IfrQtQ~QQQQx a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If[$$If:V TT44l44l0p|$QQQQQQ~sh]R a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$QQQQQQ~sh]R a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$QQQQQQ~sh]R a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$QQQQQQRRR~vnh`XPH1$$If1$$If1$$If1$$If$If1$$If1$$If$$If:V TT44l44l\p|$RR"R$R`RhRjR~RRRRTzupada$$1$WDn`nddda$$ da$$WD`[$$If:V TT44l44l,0|$1$$If1$$If RTTTTUDUFUUUUUUUV VdVBWv`va$$a$$d dWDn`n dWDn`nddX`XdX`XdX`XdX`Xda$$1$WDn`nBW^WzW|WWWuoi$If$If~$$If:V 44l44l0 0!$If$IfWWWX^XtXvXxX}{hTR 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$~$$If:V 44l44l0M 0!xXXXXXX 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$2. A!#2"$%42P0pu1C(8)*+Z-`.f013j456D9|;>@BDF8I,KMRP8QQQ(SU@WxXX-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdPN XT|!`###.$^$$$$X%&~(((&))h++:-j--.&122344562:z>BGJOQ*QVQrQQQQQRRTBWWxXXefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~R( Gz Times New Roman-[SO;Wingdings?4 z@Courier New;4 N[_GB23121NSeN[5$ za ( Tahoma7${ @ Calibri7$ Verdana7D eck\h[{SO-ўSO;4 wiSO_GB23121NSe-N[%mFURD{02004076Suser Administrator QhRl' l2$14`#K!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2P)?($ 2 ;(30Z2 +N]_\s($ fS { G $11c]y 5uH 8C ^ !V!)!/!"$\$n$~%Qj&L9(+s+hH- ..Bf.m5/d 1Q3Q4zw4+\5JW6I7.9;N;/b;[B=?@hBTC8DSE yE;xFTGlJH6ISJlK8LHMMMG^OiAPogQVR[R?SrSpT#TKKTA4U-Y&%[J]BR]-v]p^e_P#a{papa7d_dzeHff Gg}h1h`2hEiDj{j3kykEla|lKmTmXn`no prHr.dtu2uruEszV{M|,:~0c~EyGM`E'Vbm-kV?j>w]( Wc`6l5XSKBW7, e $aE|GI2b . W26|U"5KZkq"Oey{EHU 'R 2rO<Le9}S "nW\;ane7v#nmjGJ[G4uuyw4;5;)pqc@TnZg%4D+esKxl`1Ucvx%H| 6 x*82vPyF