ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-6/012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F| SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8tWordDocument4F Oh+'0( 8 D P \ ht|%mFURD{02004076SuserNormalQ \4@ CB=O@}@ @px$Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXpx officeNE+ (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.91980Table.t!Data WpsCustomData P\KSKS4F/*#j j 8\!(>! ^! j!r!$IhR @5`b 2020t^)Y%m^ONcGSVES ~%Ryv3ubcWS )Y%m^FUR@\ )Y%m^"?e@\ N0N]Nt^ASNg v U_ N0ONcGSVES~%Ryv3ub{w N0XYU\ȉOyv N0{tSO|yv V0NTyv N0XYFUhlQyv mQ0XYN)R3uyv DN1OHQ/ecV[0W:S vU_ DN2vQNUSMO&7bX[9hh DN3yv3ubONbfN DN4ONlNS~RNNfPgeSNRvVE'`b0W:S'`v~TbNNU\ȉO NS~bVvsQ;N{ybQ(WXY;NRvT{|U\ȉO0 N /ecQ[ShQ /ecQ[gؚ /eckOgؚ/ecPU\MO9 :W0W0W,gU\S0Lhi0gqf 50%k*NhQU\MO20000CQ1. k*NhQU\MO c93{ US*NU\MOby N93v NN/ec0 2. k*NU\OyvgY/ec4*NhQU\MO0[U\MObyǏ93v^hQU\MO /ecU\MOby NǏ363 /ecё cgqhQU\MOks^es|/ecёۏL8h{0 3. [ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% k*NhQU\MOvgؚ/ecP:N28000CQ0 `$SR 0OHQ/ecV[0W:S vU_ 0DN1 vU\Oyv a$SRFUR~~vXYU\OyvU\OvU_SLw b$)Y%m^͑pWvVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvU\Oyv0 N0yv3ubPge 1. vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2. DёbN3uhǏ3ub|~SbpS 0 3. SU\ONNU\O;NReb~U\:gg~{vU\MOT TU\MOnxfN YpSNY:NYe{cO-NeыN 0 4. U\O;NReb~U\:ggQwQvU\MO9ShySNS YpSNY:NYe{cO-NeыN 0 5. 3ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 6. ONlQ{vhǏ3ub|~SbpS 0 7. ONlNS~RNNfPgeDN4 0 8. 3ubONU\MOhQofƉ0 1 ƉbDdBl `$Ɖ{:Nޏ~0npf0SYƉ e N\N1R NUO~0Tv^0O9eI{b/gKbkSfvƉGWƉ:NeHeeN a$Ɖ{U\:y3ubONU\MOQYofteSO`QƉ-NS gU\S-d^bbxSǏ zveHe S+TU\MOcigTU\TI{vsQOo` Ɖ-NvU\MO[ OOo`^N3ubON TyN b$Ɖ{S+TU\O;NRe(WU\OeQSbU\QnvU\OhƋ0 2 ƉeEQPge YcOvƉel[hQn NBl ^cON NPOPge `$U\O;NReS^v+T3ubON(WQv 0SU\FUKbQ 0SR-N.Yyv~~USMO~~vXYU\ȉOyv _NScOyv~~USMOQwQvRvlQzv SU\f SN SU\f-N{S+TU\O Ty0U\Oe0SU\ON Ty0U\MOpeϑTby a$YU\MO[ OOo`-NSOsvON TyN3ubON Ty NNv {cO$N[ONKNv^\sQ|bNt.UT TI{ gsQf0 9. yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz0 {tSO|yv N0yv/ecQ[ 1. ONۏL{tSO|{1u(W-NVXQlQv^~-NVSvcw{tYXTOybQv:ggۏL SǏ www.cnca.gov.cn ۏLg0 2. S[9 ckOTP~N/ec N/ecTWI{9(u0 3. {(W~_gv^S_v^D(vS_t^3uDё/ec0 4. S[!k~N/ec NSbT~t^^[8h0bcI{9(u0 5. /ecQ[ShQ /ecQ[gؚ /eckOgؚ /ecPISO9000|R(ϑ{tSO|hQ50%20000CQISO14000|RsX{tSO|hQ50%20000CQLNeP^[hQ{tSO|50%20000CQߘTQNT{tSO|50%20000CQwƋNCg{tSO|50%20000CQHACCP50%20000CQvQNON{tSO|50%20000CQN0yv3ubPge 1. vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2. DёbN3uhǏ3ub|~SbpS 0 3. ONfNSNS YpSN0 4. :ggybQfNSDN YpSN0 5. 3ubONN:ggbNte~{vT T YpSN0 6. 9ShySNS YpSN0 7. 3ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 8. ONlQ{vhǏ3ub|~SbpS 0 9. ONlNS~RNNfPgeDN4 0 10. yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz0 NTyv N0yv/ecQ[ 1NT^9hncNTۏSV gsQlĉbT TBlۏL NSbV[ĉ[_{ۏLv:_6R'`0 2NT:gg^wQ gNTvTlDkQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 8. ONlQ{vhǏ3ub|~SbpS 0 9. ONlNS~RNNfPgeDN4 0 10. yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 XYFUhlQyv N0yv/ecQ[ 1[ON(WXYۏLNTvFUhlQ0~gT Y[9NN/ec0 2XYFUhlQyv(WlQbRTNFUhlQfN NvSeg:NQ v24*NgQGWS3uDё/ec0 3FUhlQ^ c N TyvR+R3u0Y bNV[lQ R TNFUh(W TNV[0W:S lQƉ:NN*Nyv0Y bl_̑lQ R TNXYFUhlQSteNSc[Y*NV[ Ɖ:NN*Nyv0 4/ecQ[ShQ /ecQ[gؚ/eckOgؚ/ecPXYFUhlQ9T~g950%15000CQXYFUh Y[950%15000CQ5[ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% gؚ/ecP21000CQ0 `$ON(WOHQ/ecV[DN1 lQFUhvyv a$)Y%m^͑pWvVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvyv0 N0yv3ubPge 1. vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2. DёbN3uhY^S_t^lQ[bvyv ON{(Wyv\~lfFUhlQeg 0 3. XYFUhlQb~gfeNbXYFUh Y[SteNSNS YpSN0 4. 3ubONNXYFUh{t:ggbNte~{vT T YpSN0 5. FUhlQ90~g9b Y[9ShySNS YpSN0 6. 3ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec0 7. ONlQ{vhǏ3ub|~SbpS 0 8. ONlNS~RNNfPgeDN4 0 9. yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 XYN)R3uyv N0yv/ecQ[ 1N)R3uyv/fcY8ONǏ]ΞlQ~bPCTN)RT\Oag~PATENT COOPERATION TREATY bXTVcQvSfN)R3ubY‰N)R3u0 2[3uǏ z-NSuv3u9NN/ec N)R3u{(W3u_Ǐv^S_v^fvS_t^3uDё/ec0 N TvXYN)RyvR+R3u TNN)R(W TNV[0W:S S/ecN!k0 3/ecQ[ShQ /ecQ[gؚ/eckOgؚ/ecPSfN)R50%50000CQY‰N)R50%50000CQ4[ NRyvcؚ/eckO gؚ/eckO NǏ70% gؚ/ecP70000CQ0 `$ON(WOHQ/ecV[0W:S DN1 3uN)Rvyv a$)Y%m^͑pWvVE;NTLrT-NNS%m W[SON3ubvyv0 N0yv3ubPge 1. vQNUSMO&7bX[9hhDN2 0 2. DёbN3uhǏ3ub|~SbpS 0 3. XYN)R3ufN0 4. XYN)R{t:ggcCgeNSNS YpSN0 5. 3ubONNXYN)R{t:ggbNte~{vT T YpSN0 6. XYN)R3u9ShySNS YpSN0 7. 3ubONLN>kQSNS YpSN N/fǏ3ubONL&7bN>kv NN/ec 0 8. ONlQ{vhǏ3ub|~SbpS 0 9. ONlNS~RNNfPgeDN4 0 10. yv3ubONbfNDN3 0 laNybvfNbPge{ c Nz^N_$NN R_cR v^uRvUSMOlQz YcNvPge:NYe؏{cO-NeыN0 DN1 OHQ/ecV+R0W:S vU_ N 2m 01 [ctT]^ 02 ?9h^ 03 ?]\ 04 ]Tl 05 ]]Ye 06 /O)RyQ 07 s)R~N 08 ZSQ\ 09 ] 10 _f\ 11 zf)R 12 T&OkN 13 Ys|<\KQ 14 TeΞR 15 S] 16 ^J"}\ 17 Ys|<\RqQTV 18 StY\ 19 l^\-WN 20 \mf>\m/^`^Ju^u\`\^J)^\`\^J.^\`\^J.a ^a \`\^J) ^ \`\^J. ^ \`\^J.M^M\`\^J)^\`\^J.f>\m /&,66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJ PJaJKHmH sH nHtH_H$A@$$؞k=W[SONi@Nnfh*2V@!2]vc B*ph>*O2-Char Char1 Char Char Char Char Char Char Charda$$1$(CJOJPJQJ^JaJ@KHnH tH (B@B(ckee,gx>OR> _Style 91CJOJPJQJ:Z@b:~e,gCJOJPJQJ^JaJBR@rBckee,g)ۏ 2dxVD^< @<ua$$G$ 9r CJaJN@Nu w'a$$G$&dP 9r CJaJBOBB _Style 71CJOJPJQJaJ8C@8ckee,g)ۏxVD^,L@,egVD d^d.@.yblFhe,gCJaJJS@Jckee,g)ۏ 3 x`xB*phOJQJaJX^@Xnf(Qz)a$$1$d[$d\$CJOJPJQJ^JKHHOH_Style 4 da$$1$CJPJ@O@p0!1$CJOJPJQJ^JaJKHbO"b Char Char"da$$1$ CJOJPJQJaJKHnH tH 8OB8_Style 7# CJPJaJOB ( Char Char Char Char Char Char Char Char$CJOJPJQJaJDORDRQk=%WD`CJOJPJQJaJHObHChar!&da$$1$WD`aJ4Or4_Style 9'CJPJO@Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char(da$$1$ CJOJPJQJaJKHnH tH XOXList Paragraph)WD`CJOJPJQJaJvOv#Char Char Char1 Char Char Char Char*CJOJPJQJaJf@f_[ 07legN 08eRaW 09pS^<\N 10e 11N^vl 12pS^ 13]WefW 14_[Rb 15<\l\ 16ȇpQaS 17 N9N 18?[Wl 19l\N+Y 20S 21T(KQefW 22LNyQ+RKQefW 23 T\ TeefW 24W^fefW 25TX TKQefW 26W3vQ 27?TK 28NrR 29 Og 30lyr?b/O 31S)RN 32_N 33~e 34aSTX\ 35Ξ]Z 36yZyr 37]g 38]RefW 39?f 40 ObKQ DN2 vQNUSMO&7bX[9hh USMO Ty0~N>yOO(uNx 18MO 0USMO0W@W0?ex"R#N0T|5u݋&7b Ty0_7bL12MO/eNS4MOn{SL&S00000000000 USMOlQz 0 0"Rvz 0 0 ~RN~{W[ T|5u݋l&7bX[9h\O:N{b>kSYQ kXQQ[[te NQm9e0 DN3 yv3ubONbfN )Y%m^FUR@\ bUSMO]w)Y%m^FUR@\0)Y%m^"?e@\TT6R[v 0)Y%m^ONcGSVES~%Ryv3ubcWS 0 v^b&{T 03ubcWS 0ĉ[v@b g3uagN0OhQ3ubPgew[0Tĉ0 gHe N@bbyv\*g_-N.YS^~vQN"?eNyDё/ec0Y@bbPge N&{TBlb*g c)Y%m^FUR@\Bl[UvsQPge0 NMT)Y%m^FUR@\YXb,{ Ne:gg[@bbyv\O^8O[8h Ɖ:NꁨR>e_vsQyv3ub0YݏSvsQĉ[bUSMO?abbNRl_#N0 lNNh~{W[ USMOlQz t^ g e DN4 ONlNS~RNNfPgeS@BDFHJLNPRTVrt{skc[NAOJQJo(^JaJ 5\OJQJo(^JaJ 5\CJ,PJ o(aJ,CJ,PJ o(aJ,CJ,PJ o(aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,PJ aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,PJ aJ,CJ,OJ PJ o(aJ,CJ,OJ PJ o(aJ,CJ,OJ PJ o(aJ,o(t $ & * , . F H L {xroid^[WQLF QJo(aJ PJaJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ PJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ KHaJ \QJo(aJ KH\ CJ,aJ,5CJ,OJ PJ QJ aJ,CJ,OJ PJ QJ o(aJ,CJ,OJ PJ QJ aJ,CJ,OJ PJ QJ o(aJ, CJ,aJ,5CJ,o(aJ,5OJQJo(^JaJ 5\OJQJo(^JaJ 5\L N P b d h j l ~ ɽui]QECJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\aJ o(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ o(aJ aJ QJo(aJ aJ QJo(aJ o(aJ aJ & ( V j l n \ ^ ~ xoh_XTKGCo(aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phPJ o(aJ B*phPJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ B*phaJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ CJ,PJaJ,5CJ,PJ aJ,KH\ > Z\hjxz46L,.BF`dnprź~ywsm 5o(aJ o(aJ o( B*pho(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ *"&.0@BZ\LNPpòpg`OKo(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ o(o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ prt:<NPTprtÿxqjaZQJAB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ aJ o(aJ B*pho(aJ OJPJQJo(^JaJ B*phaJ ȿxoh_VRI@B*pho(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ "BDHbfpt|~RvxTZdptvzsjcZB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ aJ o(aJ B*pho(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ o(o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ B*phaJ "dfȿxoh_XOKD B*phaJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ fhj<>B(*,^npype\QHB*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ aJ o(aJ o(aJ o(aJ o(aJ \ o(aJ \ o(aJ \B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ B*phaJ *:<DNP@ypi`YVJCJ,PJ o(aJ,KH\aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phaJ @B*pho(aJ @B*phaJ @B*pho(aJ @46JLTVZ\dfrv|~º~wqle^VOGCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJKH CJo(KH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHo(aJ KHo(aJ KHo(aJ B*phPJ aJ B*phPJ o(aJ PJ aJ KH\CJ,PJ aJ,KH\*8:<J\`blyjd_QE<B*pho(aJ OJQJo(^JaJ KHOJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ B*phOJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phaJ B*pho(aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ OJQJo(^JaJ KHOJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKH $ & 4 6 8 V f h j l n ~ }yvjf]QGPJ o(aJ KH\OJQJo(^JaJ KHB*pho(aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ QJo(aJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ !!!!!!("*"T"V"z"""""""""""""*#,#.##½}qmjfcWSo(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ o(aJ aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ PJ aJ KH\ #####$$$$H$J$L$ %"%$%&%%%%%%%%%&& & &&&Ⱥ~{rjgbXNCJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\PJ aJ aJ 5KHaJ \5KHo(aJ \aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ KHo(aJ QJo(aJ KHKHaJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ OJPJQJo(^JaJ aJ &&&&&&&& &0&2&4&D&F&L&&&&&& '"'V'X'Z'''''ù{upmifb_ZVSOLaJ o(aJ aJ o(aJ @aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ @aJ @o(aJ @aJ @o(aJ o(aJ PJ aJ B*phPJ o(aJ KHaJ \CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\aJ CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ aJ,KH\'''''''''''''(( (((((.(F(H(N(P(Z(\(~wphaZSLDCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHaJ \(`(x(z(((((((((((((((((((((()Ž|unf_XPI CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH)))))),).)4)6)@)B)F)V)X)x)z)~))))))))"*$*&*D*F*žzuqlhb]WRKHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ KHaJ o(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ PJ aJ PJ o(aJ KH\ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHF*********++ +"+n+p+r+t+v+x++++++++++Ľztib]WPKKHaJ B*phaJ KHo(aJ KHaJ PJ aJ KHB*phPJ o(aJ KHaJ \B*phaJ 5CJ,PJ o(aJ,KH\CJaJKH\ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 5KHaJ \5KHo(aJ \ B*phaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ +, ,",R,T,V,X,,,,,,,,,,,--- -----"-&->-ļzskd\UMCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ @KHaJ @KHo(aJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ >-F-N-P-V-X-d-f-j---------------. .<.>.D.\.^.Ž|yunjga\VRMKHaJ o(aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ aJ PJ aJ PJ o(aJ KH\ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH^......//./0/6/H/R/T/`/b/d/////00000 0 000yrkd]VO B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 5KHaJ \5KHo(aJ \ KHo(aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ KHo(aJ aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ 000000*0,0.0>0@0B0z0|0~000000011111·|tmf^WRLGKHaJ KHo(aJ KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ @KHaJ @KHaJ @KHo(aJ @KHaJ PJ aJ KH\B*phPJ o(aJ KHaJ \CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\KHaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 1111111111111122222$2&2*2,2X2^2l2v2z2ž}vngb\WQLF KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ z2~2222222222233(3*3.30333333344484:44444ý~xsmhb]YVaJ o(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ KHo(aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ aJ o(aJ PJ aJ KHPJ o(aJ KH\ KHo(aJ B*pho(aJ o(aJ PJQJaJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ PJQJaJ KHKHaJ KHaJ 444444 5555555555555555555znbXQFB*phPJ o(aJ PJ aJ KHCJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ PJ aJ KH\5KHaJ \5KHo(aJ \ B*phaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ KHo(aJ 55555506^6`6b6777777$7&72747@7D7L7N7T7V7`7b7f7½xqjc\TM CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ PJ aJ KHf7r7t7z7|7777777777777778 888 808`8b8r8|vpie\VLPJ o(aJ KH\ KHo(aJ B*pho(aJ o(aJ PJQJaJ KHo(aJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ QJo(aJ KHo(aJ OJPJQJo(^JaJ KHKHaJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKHr8t88888888899 909H9J9L9r9t99999:::$:&:(:L:N:R:T:ſ}ysnhc]ZaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ B*pho(aJ o(aJ B*pho(aJ aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ o(aJ KHo(aJ o(aJ KHaJ KHo(aJ KHaJ KHo(aJ aJ o(aJ B*phaJ o(aJ aJ o(aJ PJ aJ KH T::::::::::::::::::;; ;;;";N;T;V;X;^;f;;Ľ~ztolhea^[XTQCJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJ5CJ,PJ aJ,KH\CJ,PJ o(aJ,KH\ CJ,PJ aJ, CJ,PJ aJ,PJ aJ PJ o(aJ PJ o(aJ aJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ 5KHaJ \5KHo(aJ \;;;;;;;;;;<<<B<D<F<L<P<<<<<<<<<<<<=8=B=D=F=L=P==========¿}yvroCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(+====,>4>6>8>>>F>~>>>>>>>>>>>?$?&?(?.?6?n?t?v?x?~????????@@@@ @}yvspCJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJ+ @$@d@l@n@p@v@z@@@@@@@ A A"A$A*A2AjApArAtAzAAAAAAAABBBB"B0B\BbBfBlBnBpBÿ|yuroCJCJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(+pBrBvBBBBBBBBCCC C&C*CjCrCtCvC|CCCCCCCC DDDDD&DZD`DbDfDhDjDpD¾{xtqnkCJCJCJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJaJ CJo(aJCJaJ CJo(aJCJaJ(pDtDDDDDDDE EEEEVE`EbEdEjEtEEEEEEEEEEFF FHFNFPFTFXFZF`FhFFFFFF¿|xuroCJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(+FFFFFFG G>GDGFGHGNGRGGGGGGGGGGGGG6H>H@HBHHHNHHHHHHHHHHHHHÿ|yvsoCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(+H&I.I0I2I8I>IzIIIIIIIIIIIIJ"J$J&J,J4JlJpJrJtJzJJJJJJJJ KKKK K\K`K}zvsoCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJCJo(CJ+`KbKlKnKrK|KKKKKKKLL LLPLVLXL\L`LLLLLLLLLLM>MDMFMJMRMMMMMMMM}yvrokCJo(CJCJo(CJCJo(CJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJ*MMMM$N*N,N0N6NrNvNxN|NNNNNNOOOO"O&OfOjOlOpOvOOOOOOPPP PPLPRPTPXP¿~zwspmCJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJPJ CJPJ o(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJ*XPbPPPPPPPPPPP,Q2Q4Q8Q>QzQQQQQQQQQQRRR"R,R`RlRnRrR~RRRRRRR}zwspCJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(*RSSSSJSPSRSVSZSSSSSSSSSSS:T@TBTFTLTTTTTTTTTTT*U0UdUfUhUlUnUpU¿~zuroPJ PJ PJ o(CJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJCJCJo(CJCJo(CJ PJ aJ 5CJo(*pUrUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUĽ~vog`YQJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHCJKH CJo(KHCJKH CJo(KHCJKH CJo(KH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHCJ,PJ aJ,5CJ,aJ,5KHCJ,o(aJ,5KHCJ,PJaJ,5KHUUUUUUUVVVVVVVV V(V*V2V6V8V:VV@VBVüwog`XQLDCJo(aJKHKHaJ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHCJaJKH\CJo(aJKH\ CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKHBVFVHVJVLVNVPVRVTVXVZV\V^V`VbVdVfVjVlVvVxVzV|V~VVVüyqjb[SLDCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHVVVVVVVVVVVVVVVVVWWW W"WXXXXXXXXXļ~ztplhd^ZTPaJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \aJ \aJ \aJ \aJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \aJ \ CJ,PJ aJ,CJ,PJ o(aJ, CJ,aJ,5PJ aJ PJ aJ PJ o(aJ o( CJo(KH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHCJo(aJKH CJaJKHXXLYNYRYTYXYZY\Y^Y`YbYfYhYjYlYYYYYYYYYYYZ{rkd[TKB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phCJ$aJ$5B*phCJ$o(aJ$5B*phCJ$PJaJ$5PJ aJ PJ aJ PJ o(aJ PJ o(aJ PJ o(aJ CJPJaJaJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \aJ \ o(aJ \aJ \aJ \Z"ZZZZZZZ [ ["[&[([h[x[z[[[[[[[[[ƽxqhaXPFOJ PJ QJ o(aJ CJOJo(aJB*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*phaJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*phaJ B*pho(aJ B*pho(aJ B*pho(aJ B*phaJ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\@\H\J\L\P\R\V\Z\\\¾~ysnhc]XPCJOJo(aJCJaJ CJo(aJCJaJ CJo(aJCJaJ CJo(aJCJaJCJOJo(aJCJOJaJmHsHnHtHUCJOJaJmHsHnHtHUOJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(B*pho(aJ o(CJ,PJ aJ,5CJ,OJ PJ o(aJ,\\^\`\l\n\p\r\t\x\|\~\\\\\\\\\\\\\¼}vmCJOJo(aJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH UCJaJ 0JCJaJ CJaJU0JB*phCJaJ 0JCJaJ0JB*phCJaJ0JU0JmHsHnHtHU0JUCJOJo(aJ(>@BDFHJLNPda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$dl]lPRTVt & WDn`nWDn`nWDn`nWDn`nWDn`nWDn`ndda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$& H d da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$WDn`nWDn`nWDn`nWDn`n ( n ^ \j~s dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`nda$$ jz6r\Nr{ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDb`b <Pt{ dWD[`[ dWD[`[ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n xvh>*v dWDV`V dWDn`nd dWDb`b dWDb`b dWDn`n dWDb`b dWDb`b dWDn`n dWDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n P6LV\fts da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$WDn`n d1$WDn`n dWDn`nda$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n tv~YK=/ dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If$$If:V TT44l44l0SFn =  5 5b5m K<-da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n$$If:V TT44l44l0Fn =  5 5b5m dpa$$1$$If6 l !!!*"V"}mb dWDn`nd1$WDn`n d1$WDb`b d1$WDb`b dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`n dWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n V"""",###$J$"%%~nd1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n d WDn`n d WDn`n d WDn`nd1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n %%& & &&&&&&&&&&dda$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$d1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n &2&4&F&&"'Z'''''''w da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d WDn`n d WDn`n d WDn`nd d WDn`n d WDn`nda$$ d a$$ '''(((KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0NF$  55v5 da$$1$$If((H(P(^(YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5^(`(z(((YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5(((((YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5(((((YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5(()))YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5)).)6)D)YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0pF$  55v5D)F)X)))YNC8 dWDn`n dWDn`n dWDn`n$$If:V TT44l44l0pF$  55v5)))&*F****"+p+r+t+}rg dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDb`b d1$WDb`b d1$WDb`b t+v+++++ ,V,,,,~kd a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`nd a$$1$WDn`nd a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`n *d a$$1$WDn`nda$$da$$ dWDn`n ,- ---$- da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If$-&-P-X-h-YNC8 a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l0F   5<552h-j----YPG> a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l0F   5<552---- .YQF; dWDn`n dWDn`nWDn`n$$If:V TT44l44l0F   5<552 .>.^.../0/d//000ync dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n d1$WDn`n d1$WDn`n dWDn`n du`u d1$v`v d1$WDb`b d1$WDb`b d1$WDb`b 00 0 0000000,0.0@0~0v dWDV`V dWDn`nda$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n ~0011111 dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If dWDn`n dWDV`V dWDV`V11112YMA5 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F( c  5 5;52222(2YMA5 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F( c  5 5;5(2*2222YJ;,dWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n$$If:V TT44l44l0F( c  5 5;52303334:444455|ld1$WDn`n dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDn`n d1$WDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n 5555555555555`6| dWDn`n dWDn`nda$$da$$da$$da$$ dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n `677&747B7 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dWDn`n dWDn`nB7D7N7V7d7YMA5 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0wF   5 5h5pd7f7t7|77YMA5 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l0F   5 5h5p7778b8YJ;,dWDn`n da$$1$WDn`nda$$1$WDn`n$$If:V TT44l44l0F   5 5h5pb8t88889L9t999(:T:wl dWDn`nd1$WDn`n dWDn`nd1$v`v d1$v`v d1$WDn`n d1$WDb`b d1$WDb`b dWDn`n dWDn`n dWDn`n T::::::::::::::;~d a$$da$$d dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`n dWDn`nd1$WDn`n ;;;X;;;F<<<F===8>>>d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`- dWD`dp>(?x??@p@@$AtAABpBBB Cd-`- dWD` & Fdd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`- CvCCDjDDEdEEFZFFFHGGd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-GGBHHH2III&JtJJKbKnKKd-`- dWD`d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-KLXLLLFMMM,NxNNOOlOOd-`-d-`- dWD`d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-OPTPPP4QQQRnRRSRSSSd-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-d-`-SBTTTfUpUrUUUUU a$$1$$If a$$1$$Ifa$$a$$a$$d-`-d-`-d-`-d-`- UUUU a$$1$$If a$$1$$Ifh$$If:V TT44l44l0p|$55 UUUUUUvn1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$Ifh$$If:V TT44l44l0p|$55 UUUUUUi^SH= a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$558 55UUVVi^S a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$558 55VVVV*V4Vvk a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$Ifh$$If:V TT44l44l0p|$55 4V6V:V>V@VDVi^SH= a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$55$ 55 DVFVJVNVRVVVi^SH= a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$55$ 55 VVXV\V`VdVhVi^SH= a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l\p|$55$ 55 hVjVxV|VVVViaYSKC1$$If1$$If$If1$$If1$$If$$If:V TT44l44l\p|$55$ 55 VVVVVVVVVWWwuse]Xdda$$ da$$WD`h$$If:V TT44l44l,0|$551$$If1$$If1$$If1$$If W"WXXXXXX\Y^Y`YbYjYlYYYYZZ$Ifv`va$$a$$d dWDn`n dWDn`ndddda$$1$WDn`ndZZZ [$[rlf$If$If$$If:V 44l44l0 0!5$IfQ-^.01z245f7r8T:;= @pBpDFH`KMXPRpUUBVVXZ[\\\/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abP& jtV"%&'(^(((()D))t+,$-h-- .0~012(225`6B7d77b8T:;> CGKOSUUUUV4VDVVVhVVWZ$[[t\\cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~S* Gz Times New Roman-[SO;Wingdings;4 N[_GB23125$ za ( Tahoma7${ @ Calibri?4 z@Courier New1NSeN[7$ Verdana7D eck\h[{SO-ўSO;4 wiSO_GB23121NSe-N[%mFURD{02004076SuserQ \ Qh|m|G|Gx$NZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2P)?($ 2?;12(30Z2 +=2N]_s($ fS { G $)111c]G 5uH 8C ^ !V!)!/!"$\$n$d.%~%gW&Qj&L9(")+s+hH-. ...Bf.m5/d 1Q3Q404zw4+\5JW6.9X:;N;/b;|<[B= >?@hB8DSE yE;xFTGlJH6ISJUJlKHMMM ^MG^OiAPHWQogQVR[R?SrSpT#TKKTA4UY-Yf?Y>UY&%[J]BR]-v]^p^e_2A`/S`P#a{papa7d_dzeHff Gg}h1h`2hEiDj{j3kykEla|lKmTmXn`no prHr|r.dtu2uruKxEszV{:+{lI{M|,:~0c~-EyGM`E?B'Vbm-LkV?Cj>w5](6l5XSKBW7, e $aE|GI2b . Wm_26I|U"5KZkq"MOe|yEHU 'R 2rO<Le9}S "nW\;aneko7v#nmfjGJ[GJ4uuy* w4;5))Jpqc@TnZg%4RXD+esKx`17Ucvx%H| 6 x*82vPxqyFja